Reglement verenigingswerk

Het verenigingswerkbeleid van ARSV THOR is in de ALV van november 2012 goedgekeurd door de leden van de vereniging en gewijzigd in de ALV van november 2013.

THOR heeft de volgende voorwaarden voor het verenigingswerkbeleid vastgesteld:

 1. Ieder lid van de vereniging draagt jaarlijks bij aan de vereniging door zich minimaal twee dagdelen per kalenderjaar voor de vereniging in te zetten.
 2. Een dagdeel kan zijn, een ochtend, een middag en/of een avond; allen gelijk aan vier uren arbeid. Op jaarbasis wordt er dus minimaal acht arbeidsuren verenigingswerk gedaan.
 3. Vrijgesteld van deze verplichte bijdrage zijn ereleden, leden van verdienste en belangstellende leden.
 4. Van jeugdleden wordt verwacht dat zij vanaf D-junior een bijdrage leveren om ervaring op te doen met het verenigingswerk. Eerst in groeps- of teamverband maar later op individuele basis zodra ze daartoe in staat zijn. De overige jeugdleden zijn vrijgesteld; studenten kunnen op verzoek worden vrijgesteld.
 5. Leden, die op 31 december van het kalenderjaar de leeftijd van 70 jaar of ouder hebben bereikt, zijn vrijgesteld.
 6. Aan leden die fysiek niet in staat zijn tot het verrichten van verenigingswerk kan door het bestuur ontheffing worden verleend. Hieronder vallen bijvoorbeeld de groep Parkinson-wandelen en de groep Sport & spelinstuif.
 7. Er zijn omschrijvingen van alle mogelijke werkzaamheden die gedaan moeten worden.
 8. In januari worden de leden uitgenodigd hun voorkeur op te geven, waarmee zoveel mogelijk rekening gehouden wordt bij de indeling. Zie hiervoor het invulformulier.
 9. Leden kunnen ook een activiteit aanwijzen, waarvoor zij zich het hele jaar inzetten (bijvoorbeeld distributie THOR-magazine).
 10. Leden die om welke reden dan ook niet wensen deel te nemen aan wat voor verenigingswerk dan ook, kunnen hun verenigingswerk omzetten in een minimale financiële bijdrage van € 35,00 per jaar, de zogenaamde bijdrage verenigingswerk. Deze bijdrage wordt in het tweede kwartaal geïnd via automatische incasso.
 11. Het niet inleveren van het verenigingswerkformulier staat gelijk met het omzetten van verenigingswerk in een bijdrage verenigingswerk.
 12. Deze bijdrage verenigingswerk wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld.
 13. Activiteiten, waarvoor een vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd, worden niet aangemerkt als verenigingswerk.
 14. Het is niet mogelijk om verenigingswerk voor een ander uit te voeren.
 15. De “Coördinator verenigingswerk” (voorlopig in handen van de verenigingsmanager) houdt de administratie bij en verdeelt de werkzaamheden in overleg met de coördinatoren.
 16. Indien de opgegeven voorkeur niet gehonoreerd kan worden, zal in overleg met de vrijwilliger naar een alternatief gezocht worden.
 17. In de zomerperiode wordt een tussenbalans opgemaakt en worden vrijwilligers, die nog niet zijn ingezet, alsnog ingezet. Zo nodig wordt overleg gevoerd over de wijze van inzet.
 18. De eindbalans wordt in aan het eind van het kalenderjaar opgemaakt door de Coördinator verenigingswerk en de coördinatoren inzet. Zij bepalen gezamenlijk of een vrijwilliger aan zijn/haar bijdrage heeft voldaan. Bij onderlinge twijfel beslist het Bestuur.
 19. Leden, die niet aan hun verenigingswerkverplichting hebben voldaan, worden uitgenodigd hieraan alsnog invulling te geven door het betalen van de bijdrage verenigingswerk.
 20. Nieuwe leden zijn in het jaar van aanmelding vrijgesteld van verenigingswerk.
 21. Leden die op geen enkele wijze gehoor geven aan een bijdrage zoals hierboven omschreven kunnen volgens de regels uit het huishoudelijk reglement worden geschorst.
 22. THOR draagt zorg voor de verzekering van  haar vrijwilligers.

 

 

December 2013

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.