Vacatures

Voorzitter hoofdbestuur

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Secretaris hoofdbestuur

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Bestuurslid sportbeleid

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Bestuurslid communicatie

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Hulp ledenadministratie

Voor een functieomschrijving, lees hier

Lid kascontrolecommissie

Voor een functieomschrijving, lees hier .

Barvrijwilligers

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Jeugdtrainers

Voor een functieomschrijving,  lees hier.

Kantinewacht

Voor een functieomschrijving, lees hier.

Verenigingswerk

In 2013 werd het verenigingswerk-beleid binnen arsv THOR van kracht.

Wat houdt dat beleid precies in?

Van onze leden tot 70 jaar verwachten we een bijdrage voor het vele vrijwilligerswerk dat elk jaar weer verricht dient te worden. Er is een reglement opgesteld waarin o.a. beschreven staat welke leden zijn vrijgesteld.

Aan het begin van elk nieuw kalenderjaar vragen we onze leden naar hun voorkeur voor het soort verenigingswerk dat jaar. We bieden de volgende keuzes:

 1. bij dezelfde (reeds eerder uitgesproken) voorkeur(en) te blijven  of
 2. andere (nieuwe) voorkeur(en) kenbaar te maken.
 3. hun verplichting jaarlijks afkopen
 4. vrijstelling aanvragen

 

Nieuwe leden vragen we bij aanmelding wat ze voor Thor zouden willen doen. Echter het jaar waarin je lid wordt, ben je vrijgesteld van het verrichten van verenigingswerk.

Gerelateerde onderwerpen:

Vrijwilligersverzekeringen

Aanmeldformulier verenigingswerk

Vacatures

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: Yvonne Langen, Coördinator verenigingswerk

Aanmeldformulier verenigingswerk

Hieronder vindt u het digitale aanmeldformulier waarmee u zich kunt opgeven voor verenigingswerk. Ook kunt u het pdf-bestand Aanmeldformulier Verenigingswerk afdrukken en het formulier ingevuld in het bakje Verenigingsmanager deponeren dat in het Thorhonk staat. Per post sturen kan ook.  THOR, Postbus 1141, 4700 BC Roosendaal.

  ARSV THOR kent een verenigingswerk-beleid. Wij vragen van ieder lid een jaarlijkse inzet van minimaal acht uur voor de vereniging. Deze inzet kan op vele manieren ingevuld worden. Onderstaand kunt u aangeven aan welke taken/werkzaamheden u wilt deelnemen en welke vaardigheden/kennis u bezit. Leden hoeven in het jaar dat ze lid worden geen verenigingswerk te verrichten, maar dat mag natuurlijk wel.

  Kruis aan welke taken / werkzaamheden u wilt doen.

  ALGEMEEN
  Administratief werkHulp bij jeugdactiviteiten
  FinancieelHulp bij gymgroepen (bijv. koffie zetten)
  BarvrijwilligerHulp bij activiteiten algemeen
  Bestuurlijk werkJureren bij wedstrijden
  VerkeersregelaarWerkgroep ledenadministratie
  Fondsenwerving / sponsoringFotograaf
   
  TRAINER/VOORLOPER
  Trainer jeugdTrainer recreatie
  Trainer wedstrijdsport seniorenTrainer nordic walking
  Trainer gymgroepenWandelen
   
  ONDERHOUD
  TimmerwerkElectriciteitswerk
  SchilderwerkTuinierswerk
  SchoonmaakKlusjes
  Smeedwerk 
   
  EVENEMENTEN (met voorkeur voor)
  Avondvierdaagse (mei)Baanwedstrijden (apr-okt)
  Halve marathon Roosendaal (4e zondag juni)Open Dag THOR (jan)
  Landgoedloop (nov)Wandel - nordic walkingtochten
  Nieuwjaarsloop (1 jan)Wintercompetitie (nov-mrt)
  Opstartcursus (jan-juni)Avondkerstloop Nispen (dec)
  Quikloop (sept) 
   
  KENNIS/VAARDIGHEDEN
  Kennis automatiseringKennis PR en communicatie
  Kennis bouwkundige zakenSchrijfvaardig / spreekvaardig
  Kennis juridischCommerciële vaardigheden
  Kennis medisch 
   
   
  Ik ben vrijgesteld (op grond van artikel 3, 4 en 5 van het verenigingswerk; zie website
  Ik vraag vrijstelling op grond van artikel 6 van het verenigingswerk reglement
  Ik wil geen verenigingswerk verrichten. Dit betekent dat ik arsv THOR € 35,00 per jaar betaal. Ik geef toestemming om dit bedrag automatisch te incasseren.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Datum (verplicht)

  Omdat computers dit niet kunnen, maar u wel vragen we u de onderstaande code over te typen.

  captcha

  Vrijwilligersverzekeringen

  Geweldig dat zo vele vrijwilligers dagelijks met van alles en nog wat bezig zijn in het belang van onze vereniging.

  Of je het nu hebt over de penningmeester die thuis achter zijn laptop de betalingen in orde maakt, de verkeersregelaar die tijdens een evenement op zijn post staat of de barvrijwilliger die onze leden van een lekker kopje koffie voorziet; allemaal doen ze dit met hart en ziel voor de club.

  Dan vinden wij het onze plicht om te zorgen dat elke vrijwilliger die zich voor Thor inzet door ons wordt beschermd. Dat doen we niet alleen door te zorgen dat ze in een veilige omgeving hun taak kunnen verrichten, maar ook door te zorgen dat ze terug kunnen vallen op een verzekering indien er iets niet goed gaat.

  Via de gemeente Roosendaal mag Thor voor haar vrijwilligers gebruik maken van een Collectieve vrijwilligersverzekering.

  Definitie vrijwilliger volgens de gemeente: De vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

  Over welke verzekeringen hebben we het?

  Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilliger: Bijv. Vrijwilliger stoot dure vaas om tijdens collecteren.

  Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vrijwilligers: Bijv. Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap.

  Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen. Bijv. Thor wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden.

  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Bijv. Vrijwilliger A. zit als voorzitter in het bestuur van de hockeyvereniging. Penningmeester B. gaat over tot de aankoop van een kunstgrasveld. Achteraf blijkt dat de aankoop niet kan worden gefinancierd, door dat de penningmeester de administratie niet op orde heeft. De leverancier van het kunstgrasveld stelt vervolgens ieder bestuurslid (dus ook A.) in het privévermogen aansprakelijk voor de geleden schade.

  Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Bijv. Vrijwilliger mevrouw T. bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd.

  Onze vrijwilligersorganisatie heeft eigendommen, zijn deze ook verzekerd voor schade door de eigen vrijwilliger? Als de vrijwilliger in de uitoefening van de vrijwilligerswerkzaamheden schade toebrengt aan een eigendom van de organisatie, betekent dit ‘Schade aan eigen zaken ’Dit is niet gedekt op de vrijwilligerspolis van de gemeente. Thor heeft hiervoor een eigen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  Thor heeft een vaatwasser. Als door toedoen van deze machine een vrijwilliger schade ondervindt, valt dit dan onder de vrijwilligersverzekering? Deze schade valt niet onder de vrijwilligerspolis. Thor heeft hiervoor een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

  Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden? Nee, een urenadministratie is niet nodig. Elke vrijwilliger binnen de gemeente die onder de definitie van vrijwilliger valt, is verzekerd. Dus ook eenmalige activiteiten, zoals de vrijwilliger die helpt bij de jaarlijkse Sinterklaasviering is verzekerd. Overigens is een naamregistratie van vrijwilligers ook niet nodig.

  Is er sprake van een leeftijdsgrens? Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd. Ook oudere vrijwilligers vallen onder de dekking van de verzekering.

  Wij krijgen ook hulp van vrijwilligers die niet afkomstig zijn uit Roosendaal e.o. Vallen deze vrijwilligers nu ook onder deze verzekering? Jazeker.

  Hoe weet de verzekeraar of een persoon als vrijwilliger in actie is geweest tijdens het ontstaan van de schade? De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht zal moeten verklaren dat de schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk.

  Wat te doen bij schade? De vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het schadeformulier (verkrijgbaar via de gemeente) of hier te downloaden, naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, kan de gemeente desgewenst de gegevens nagaan bij de vereniging of organisatie. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld. Indien er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld. De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling.

  Reglement verenigingswerk

  Het verenigingswerkbeleid van ARSV THOR is in de ALV van november 2012 goedgekeurd door de leden van de vereniging en gewijzigd in de ALV van november 2013.

  THOR heeft de volgende voorwaarden voor het verenigingswerkbeleid vastgesteld:

  1. Ieder lid van de vereniging draagt jaarlijks bij aan de vereniging door zich minimaal twee dagdelen per kalenderjaar voor de vereniging in te zetten.
  2. Een dagdeel kan zijn, een ochtend, een middag en/of een avond; allen gelijk aan vier uren arbeid. Op jaarbasis wordt er dus minimaal acht arbeidsuren verenigingswerk gedaan.
  3. Vrijgesteld van deze verplichte bijdrage zijn ereleden, leden van verdienste en belangstellende leden.
  4. Van jeugdleden wordt verwacht dat zij vanaf D-junior een bijdrage leveren om ervaring op te doen met het verenigingswerk. Eerst in groeps- of teamverband maar later op individuele basis zodra ze daartoe in staat zijn. De overige jeugdleden zijn vrijgesteld; studenten kunnen op verzoek worden vrijgesteld.
  5. Leden, die op 31 december van het kalenderjaar de leeftijd van 70 jaar of ouder hebben bereikt, zijn vrijgesteld.
  6. Aan leden die fysiek niet in staat zijn tot het verrichten van verenigingswerk kan door het bestuur ontheffing worden verleend. Hieronder vallen bijvoorbeeld de groep Parkinson-wandelen en de groep Sport & spelinstuif.
  7. Er zijn omschrijvingen van alle mogelijke werkzaamheden die gedaan moeten worden.
  8. In januari worden de leden uitgenodigd hun voorkeur op te geven, waarmee zoveel mogelijk rekening gehouden wordt bij de indeling. Zie hiervoor het invulformulier.
  9. Leden kunnen ook een activiteit aanwijzen, waarvoor zij zich het hele jaar inzetten (bijvoorbeeld distributie THOR-magazine).
  10. Leden die om welke reden dan ook niet wensen deel te nemen aan wat voor verenigingswerk dan ook, kunnen hun verenigingswerk omzetten in een minimale financiële bijdrage van € 35,00 per jaar, de zogenaamde bijdrage verenigingswerk. Deze bijdrage wordt in het tweede kwartaal geïnd via automatische incasso.
  11. Het niet inleveren van het verenigingswerkformulier staat gelijk met het omzetten van verenigingswerk in een bijdrage verenigingswerk.
  12. Deze bijdrage verenigingswerk wordt jaarlijks in de ALV vastgesteld.
  13. Activiteiten, waarvoor een vrijwilligersvergoeding wordt uitgekeerd, worden niet aangemerkt als verenigingswerk.
  14. Het is niet mogelijk om verenigingswerk voor een ander uit te voeren.
  15. De “Coördinator verenigingswerk” (voorlopig in handen van de verenigingsmanager) houdt de administratie bij en verdeelt de werkzaamheden in overleg met de coördinatoren.
  16. Indien de opgegeven voorkeur niet gehonoreerd kan worden, zal in overleg met de vrijwilliger naar een alternatief gezocht worden.
  17. In de zomerperiode wordt een tussenbalans opgemaakt en worden vrijwilligers, die nog niet zijn ingezet, alsnog ingezet. Zo nodig wordt overleg gevoerd over de wijze van inzet.
  18. De eindbalans wordt in aan het eind van het kalenderjaar opgemaakt door de Coördinator verenigingswerk en de coördinatoren inzet. Zij bepalen gezamenlijk of een vrijwilliger aan zijn/haar bijdrage heeft voldaan. Bij onderlinge twijfel beslist het Bestuur.
  19. Leden, die niet aan hun verenigingswerkverplichting hebben voldaan, worden uitgenodigd hieraan alsnog invulling te geven door het betalen van de bijdrage verenigingswerk.
  20. Nieuwe leden zijn in het jaar van aanmelding vrijgesteld van verenigingswerk.
  21. Leden die op geen enkele wijze gehoor geven aan een bijdrage zoals hierboven omschreven kunnen volgens de regels uit het huishoudelijk reglement worden geschorst.
  22. THOR draagt zorg voor de verzekering van  haar vrijwilligers.

   

   

  December 2013

   

  Sportveiligheid

  Corona: interne communicatie kaders voor afdelingen

  Lees hier

  Veiligheid en corona

  Lees hier.

  .

  Gaat de training door bij slecht weer?

  Lees hier

  .

  Sportveiligheid. Wat is het?

  Onder veiligheid verstaan we:

  • een situatie zonder gevaren of risico’s,
  • een situatie met gevaren en risico’s waarbij maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen.

  Voor ieder mens is veiligheid zeer belangrijk. Dat blijkt bijvoorbeeld uit peilingen waarin mensen reageren op maatschappelijke thema’s en problemen. De psycholoog Maslow publiceerde al in 1943 een interessante theorie over veiligheid. Hij stelde dat ieder mens wordt gedreven door het bevredigen van vijf behoeften.

  pyramide-van-maslow

  Tussen de vijf behoeften die Maslow onderscheidt, is een hiërarchische ordening. Mensen gaan pas een stapje hoger klimmen op de piramide als aan de behoeften eronder is voldaan. Het spreekt voor zich dat de basisbehoeften (eten, drinken, een dak boven je hoofd) voor elk mens het allerbelangrijkste zijn. Maar direct daarop volgt veiligheid. Veiligheid is dus van cruciaal belang. Als een mens geen veiligheid ervaart, zal hij niet in staat zijn vriendschappen aan te gaan en zichzelf te ontplooien.

  Sportveiligheid is om een aantal redenen een bijzondere vorm van veiligheid.

  De meeste sporten kennen een eigen tuchtsysteem en de veiligheid van de sportvereniging is de eenzijdige verantwoordelijkheid van de vereniging zelf. Je kunt de sportvereniging dus beschouwen als een ‘zelfsturend eiland’ met eigen regels en afspraken. Het eiland wordt bevolkt door jeugd, ouders, volwassen sporters, vrijwilligers en soms werknemers. Samen bepalen zij het sociale klimaat en de cultuur van de vereniging. Veiligheid op een sportvereniging is echter in zekere zin ook hetzelfde als veiligheid in de rest van de maatschappij. Op de vereniging komen alle bevolkingsgroepen wekelijks samen om te sporten: jong en oud, hoog en laag opgeleid, arm en rijk, allochtoon en autochtoon, crimineel en niet crimineel, en ga zo maar door. De sportvereniging is eigenlijk een minimaatschappij. Alle kenmerken, ontwikkelingen en bedreigingen die we in de maatschappij zien, zien we ook op de sportvereniging. De leden en vrijwilligers hebben hier niet altijd een antwoord op. Daarom is het goed dat NOC-NSF hierin ondersteunt d.m.v. informeren en het opzetten van cursussen voor bijvoorbeeld vertrouwenscontactpersonen.

  Kijk ook op:

  Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Technische veiligheid

  Sociale veiligheid

  Tuchtcommissie

  Sportzorg Zuidwest Nederland

  Hersteltrainer gratis ledenservice