THOR Clubpas – Vragen? clubpas@thor-roosendaal.nl

 

Ga snel  naar:

 

Sinds kort hebben wij een nieuw kassasysteem in het Thorhonk. Het is een simpel en gebruiksvriendelijke kassa. De ervaring met deze nieuwe kassa is positief. Met de introductie van het nieuwe kassasysteem introduceren wij nu ook de THOR Clubpas.

Met deze pas kun je nog makkelijker afrekenen aan de bar.

De THOR Clubpas heeft enkele belangrijke voordelen: je hoeft geen geld meer mee te nemen naar de club, je hebt overzicht en controle over je bar-uitgaven (of die van je kind) en de barvrijwilligers hoeven aan het eind van hun dienst (bijna) geen contant geld meer te tellen.

Vanaf eind december 2018 is de pas bij alle THOR-leden bezorgd, voorzien van een duidelijke uitleg.


Hoe werkt betalen met de clubpas?

Voor de administratieve afhandeling heeft THOR een overeenkomst gesloten met Twelve. Zij zijn leverancier van ons nieuwe kassasysteem in de kantine en beheren de BackOffice van de betaalfunctie van de clubpas.

De clubpas is een veelzijdig betaalmiddel dat je het nodige gemak en voordeel oplevert. Met deze persoonlijke ledenkaart kun je in het Thorhonk aan de bar afrekenen.


Hoe activeer ik mijn clubpas?

Voor je met de THOR Clubpas kan betalen, dien je de clubpas te activeren door deze op te waarderen met een saldo. Je clubpas is gereed voor gebruik zodra er saldo op staat.

Bij een clubpas betaling heb je geen pincode nodig. Om af te rekenen wordt de clubpas op de kaartlezer gelegd, dat is alles. Als er onvoldoende saldo op de kaart staat dan dien je de kaart op te laden.


Het ‘opladen’ van de clubpas kan:

 • In de kantine met je eigen bankpas.
 • Thuis met iDEAL via http://www.mijnkniponline.nl (minimaal 5 euro): je ontvangt een aparte mail met je inlognaam.
 • Via de KNIP app door je pas en rekening te koppelen aan de app (opwaarderen loopt via iDeal)


Afrekenen aan de bar kan op verschillende manieren:

 • Met de clubpas (met voldoende saldo)
 • Met mobiel betalen in de KNIP app (GSM moet beschikken over NFC)
 • Met contant geld (maar dan geldt de korting niet)
 • Met je gewone bankpas (maar dan geldt de korting niet)


Kan ik met mijn clubpas ook ergens anders betalen?

Nee, met het tegoed op je clubpas kan alleen in het Thorhonk worden afgerekend. Echter, de twee sponsors Mervosport en Outdoor & Travel Outfitters, verlenen THOR-leden op vertoon van de pas extra voordeel.


Kan er saldo worden teruggestort of uitgekeerd?

Saldo wat op de clubpas staat kan alleen worden teruggestort op een bankrekening bij beëindiging van het lidmaatschap. Stuur een e-mail naar clubpas@thor-roosendaal.nl met al je gegevens, pasnummer en banknummer. (Let op: opzeggen van je lidmaatschap dien je te doen door een mail te sturen naar: ledenadministratie@thor-roosendaal.nl).


Hoe weet ik wat mijn actuele saldo is?

Bij het afrekenen wordt het actuele saldo op het LCD-scherm/klantendisplay aan de klantkant getoond.  Je kunt ook om een bonnetje vragen. Op de bon staan de consumpties en het actuele saldo. Je kunt degene achter de bar ook vragen om op “Saldo” te drukken en de pas op de paslezer leggen. Het saldo wordt dan getoond.

Een andere mogelijkheid is inloggen op www.mijnkniponline.nl. Deze site is te bereiken via elke mobiele telefoon, tablet of computer. Op deze site kan je je saldo en gebruikte consumpties inzien, gegevens wijzigen en je pas opwaarderen middels iDEAL. Bovendien is het mogelijk om:

 • Rekeningen te koppelen, d.w.z. dat b.v. alle gezinsleden vanuit dezelfde rekening betalen;
 • Log-ins koppelen, de rekeningen blijven apart maar de bestedingen kunnen wel worden ingezien vanuit 1 log-in  (misschien handig als je wilt weten wat je kinderen zoal aan de bar kopen).

Als je een of beide opties wilt activeren, graag een mail met wens en de betreffende pasnummers naar: clubpas@thor-roosendaal.nl.


Wat doe ik als ik v
ragen heb over een saldo-afboeking?

Stuur een e-mail met je gegevens en je vraag naar: clubpas@thor-roosendaal.nl.


Ik heb geen e-mail met inlognaam ontvangen, wat moet ik doen?

Per e-mail ontvangt u de benodigde inloggegevens. Indien u geen gegevens heeft ontvangen of uw e-mailadres niet bekend is bij de club, stuur dan een e-mail naar clubpas@thor-roosendaal.nl.


Ik heb geen e-mail, wat moet ik doen?

Kom met je clubpas en bankpas naar het Thorhonk en waardeer je clubpas op. Dit kan tijdelijk ook met contant geld. In de laatste week van december en de eerste week van januari zijn leden van de werkgroep op de eerder genoemde tijden aanwezig.


Wat moet ik doen bij diefstal of vermissing en ben ik dan mijn saldo kwijt?

Blokkeer je clubpas zo snel mogelijk. Na inloggen op http://www.mijnkniponline.nl kan je onder de menuoptie ‘Blokkeren’ meteen de desbetreffende clubpas blokkeren. Het saldo blijft gewoon op de server staan maar snel blokkeren is wel van belang omdat de vinder misbruik zou kunnen maken van je Clubpas.


Wat moet ik doen indien mijn
clubpas niet werkt?

In dat geval stuur je een email naar clubpas@thor-roosendaal.nl.


Hoe kom ik aan een nieuwe
clubpas?

Een nieuw pas kan aangevraagd worden bij  clubpas@thor-roosendaal.nl.

Een nieuwe pas kost € 5,00. De nieuwe pas zal automatisch worden geactiveerd.

 

Hoe zit het met de clubpas voor minderjarige leden?

Ouders/verzorgers van minderjarige leden kunnen met de inloggegevens van hun kind de pas beheren. Als de ouder zelf ook een clubpas heeft  bestaat de mogelijkheid om het saldobeheer over de clubpas voor hun kind te voeren.

 

Werkgroep ‘Cashless’
Anne-Marie Sweere, Yvonne Langen en Jos Smits

Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in een mogelijk lidmaatschap bij ARSV THOR dan heeft u de keuze naast het verplichte basislidmaatschap uit een lidmaatschap van een of zelfs meerdere afdelingsactiviteiten. Dit is natuurlijk zeer afhankelijk van uw sportieve doelstellingen, leeftijd en gezondheid.

Binnen de vereniging wordt bij elk lid de verplichte basiscontributie in rekening gebracht en afzonderlijk van de keuze ook de specifieke afdelingscontributie. Deze contributies worden in principe per kwartaal via automatische incasso bij de leden geïncasseerd.

Zoals u op de website en het aanmeldformulier kunt zien is het binnen ARSV THOR mogelijk te kiezen uit het onderdeel wedstrijdsport dan wel recreatieve onderdelen. Bij enkele afdelingen (bv. Wedstrijdsport) is ook een lidmaatschap bij de desbetreffende landelijke sportbond verplicht, zie verder het aanmeldformulier in deze.

De uitgebreidere toelichting op een afdelingsactiviteit kunt u terugvinden op het specifieke onderdeel van de website.

Procedure lidmaatschap afmelden

 1. Het opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk en met vermelding van de reden opzegging te geschieden. Dat kan per brief of via e-mail. Ouders, voogden moeten kinderen t/m 17 jaar afmelden.
 2. Met in achtneming van de binnen onze vereniging geldende opzegtermijn, zijnde één maand voorafgaande aan de maand van de eerstvolgende incasso kwartaalcontributie, wordt je als lid van  a.r.s.v. THOR uitgeschreven. Dit houdt dus in dat je uiterlijk 30 november je lidmaatschap voor een volgend jaar moet opzeggen.
 3. Leden die het lidmaatschap opgezegd hebben ontvangen uiterlijk tien dagen na ontvangst van hun afmelding een standaardbericht van de ledenadministratie waarin de opzegging wordt bevestigd en wordt eveneens aangegeven per wanneer het lidmaatschap eindigt. Deze bevestiging zal bij voorkeur via een mailbericht plaats vinden.
 4. Opzegging van het jaarlidmaatschap van AU/ KWBN en AU-wedstrijdlicenties dient altijd schriftelijk te gebeuren en wel uiterlijk op de door deze organisaties gestelde opzegdatum lidmaatschap voor het volgende lidmaatschapsjaar. Restitutie van gedeelten van een jaarlidmaatschap is hierbij niet mogelijk. Het lid ontvangt een bevestiging van de opzegging en wordt tevens geïnformeerd over de hiervoor geldende contributieafspraken van de AU en KWBN.
  De uiterste opzegdatum voor het lidmaatschap van de Atletiekunie dan wel KWBN zijn:
  – lidmaatschap AU  30 november van elk jaar
  – lidmaatschap KWBN  30 oktober van elk jaar.
  Voor Recreatie-leden en leden afdeling wedstrijdsport is separate opzegging van het AU-lidmaatschap niet mogelijk.
 5. Opzeggingen dienen altijd plaats te vinden bij de Ledenadministratie van r.s.v. THOR, Postbus 1141, 4700 BC Roosendaal of per mail via het emailadres: ledenadministratie@thor-roosendaal.nl

Contributiereglement

Het contributiereglement van ARSV THOR is in de ALV van november 2012 goedgekeurd door de leden van de vereniging en gewijzigd in de ALV van november 2013 en juni 2014.

De basis voor het heffen van contributie is vastgelegd in artikel 8 van de statuten en de artikelen 2 en 4 van het Huishoudelijk Reglement. Dit contributiereglement dient als aanvulling op het bepaalde in statuten en huishoudelijk reglement.

 1. De contributie bestaat uit een basiscontributie en een afdelingscontributie. Voor leden, die lid zijn van landelijke organisaties (bijvoorbeeld Atletiekunie of KWBN) worden de contributie-/licentiekosten direct in rekening gebracht bij de desbetreffende persoon.
 2. Onder afdeling wordt in dit verband verstaan de volgens het organogram vastgelegde afdelingen, maar ook activiteitengroepen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de contributie. Ze worden jaarlijks vastgesteld.
 3. De ledenadministratie is belast met de inning van de contributies.
 4. De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering met uitzondering van de contributie-/licentieverplichtingen van landelijk organisaties. Voor de afdelingscontributie is het advies van de afdeling zwaarwegend.
 5. De basiscontributie en de afdelingscontributie worden per kwartaal geïnd omstreeks de 25e van de eerste maand van het kwartaal.
 6. De contributie-/licentiekosten voor landelijke organisaties worden jaarlijks geïnd in de maand voorafgaand aan het contributiejaar van de desbetreffende organisatie. De contributieregels van deze organisaties zijn bepalend of en in hoeverre restitutie wordt verleend bij opzegging THOR lidmaatschap gedurende het kalenderjaar.
 7. De basiscontributie is bestemd voor dekking van de algemene kosten (o.a. huisvesting, personeelskosten en algemene bestuurskosten) en is voor alle leden gelijk.
 8. De afdelingscontributie is bestemd voor dekking van de kosten van de afdeling. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de afdelingen en subcategorieën vast. De afdelingscontributie varieert per afdeling/categorie.
 9. Bij structurele deelname aan activiteiten van meerdere afdelingen wordt de contributie van meerdere afdelingen in rekening gebracht. Maximaal worden drie afdelingscontributies in rekening gebracht. De basiscontributie wordt eenmalig in rekening gebracht.
 10. Bij incidentele deelname aan activiteiten van meerdere afdelingen wordt geen extra afdelingscontributie in rekening gebracht.
 11. Gezinnen met jeugdleden (tot het moment dat men senior wordt) komen in aanmerking voor een korting. Deze korting bedraagt 25 % voor het eerste jeugdlid in een gezin, 50 % voor het tweede jeugdlid, 75 % voor het derde jeugdlid en 100 % vanaf het vierde jeugdlid, indien één of beide ouders/verzorgers al lid is van THOR. Indien geen van beide ouders/verzorgers lid is van THOR, gaat de korting in vanaf het tweede jeugdlid uit een gezin. De korting wordt toegepast op de basiscontributie en de afdelingscontributie. Vanaf het vijfde gezinslid is geen basiscontributie en afdelingscontributie meer verschuldigd. Op de contributie-/licentiekosten voor landelijke organisaties is geen korting van toepassing.

Contributie

Op basis van de jaarlijkse begroting die tijdens de Algemene ledenvergadering in de maand november van elk jaar wordt vastgesteld en goedgekeurd vindt dit tijdens deze ALV eveneens de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.

De contributie voor het jaar 2021 luidt als volgt:

Afdeling
Basis-contrib. verpl. per jaar
Afd-contrib. per jaar
Basis en afd contrib. per kw.
Basis en afd. contrib. per jaar
Contrib. Atletiek-unie (AU) per jaar
Wedstr. licentie Atletiek-unie (AU) per jaar
Contrib. KWBN per jaar
Totaal per jaar
Wedstrijd-sport Jeugd Pupillen
74,00
63,00
34,25
137,00
15,90
8,60
161,50
Wedstrijd-sport Jeugd Junioren
74,00
63,00
34,25
137,00
16,80
15,30
169,10
Wedstrijd-sport Senioren
74,00
87,00
40,25
161,00
18,15
24,50
203,65
Recreatie, vanaf 18 jaar
74,00
51,00
31,25
125,00
18,15
143,15
Wandelen
74,00
23,00
24,25
97,00
18,50 of 11,50
115,50 of 108,50
Nordic Walking
74,00
41,00
28,75
115,00
115,00
Gym groepen
74,00
75,00
37,25
149,00
149,00
Jeu de boules
74,00
8,00
20,50
82,00
82,00

Bij de afdeling Wedstrijdsport is het lidmaatschap en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie verplicht. Voor de afdeling Recreatie is het lidmaatschap van de Atletiekunie ook verplicht maar een wedstrijdlicentie optioneel. Indien het lidmaatschap Atletiekunie na de datum van 1 oktober van een kalenderjaar wordt aangegaan, wordt slechts 25% van de contributie en kosten wedstrijdlicentie in dat nog lopende jaar in rekening gebracht.

.

Verder is bij de afdeling Wandelen een lidmaatschap van de landelijke wandelbond KWBN optioneel.

.

De contributies en kosten wedstrijdlicentie van deze landelijke bonden worden jaarlijks vooruit afzonderlijk in rekening gebracht en geincasseerd bij de leden van genoemde afdelingen.

.
Bij inschrijving als nieuw lid van a.r.s.v. THOR zijn éénmalig aanmeldingskosten verschuldigd ad. € 15,00. Bij aanmelding als lid van de Atletiekunie zijn eveneens éénmalig administratiekosten verschuldigd ad. € 5,00 Deze bedragen zullen bij de eerste contributie-inning geïncasseerd worden.
Alle contributiebedragen worden uitsluitend via een doorlopende incassomachtiging per kwartaal geïncasseerd. Rond de 25e van de eerste maand van het lopende kwartaal wordt de contributie bij de leden geïnd van het opgegeven IBAN-bankrekeningnummer. Voorafgaande aan deze incasso ontvangen de leden per mail een specificatie van de contributiefactuur.
Bij hoge uitzondering wordt een afwijkende betaling van de verschuldigde contributie toegestaan waarbij de bedragen overgemaakt kunnen worden naar IBAN-bankrekeningnummer NL69 RABO 0146 4591 13 ten name van ARSV THOR Contributie. Bij een buitenlandse overboeking moet het BIC-nummer RABOLU2 gebruikt worden.

AANMELDFORMULIER ARSV THOR

Wilt u zich inschrijven als lid van Arsv THOR?

U kunt dat doen door het aanmeldformulier in te vullen dat u hieronder vindt.

Ook kunt u het pdf-bestand aanmeldformulier afdrukken en het formulier ingevuld en getekend bij de trainer afgeven of mailen naar: ledenadministratie@thor-roosendaal.nl

  Voorletters (verplicht)

  Tussenvoegsel

  Achternaam (verplicht)

  Roepnaam (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Geslacht (verplicht)
  Manvrouw

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Nationaliteit (verplicht)

  2e Nationaliteit (optioneel)

  Telefoonnummer vast

  Telefoonnummer mobiel

  Mailadres (verplicht)

  IBAN - bankrekeningnummer voor incasso contributies (verplicht)

  * De incasso van de kwartaalcontributie zal de 25e van de eerste maand van het lopende kwartaal worden uitgevoerd. Dus op 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober van enig jaar.


  Meldt zich aan als lid van arsv THOR bij de afdeling(en):

  *) Bij aanmelding voor meerdere afdelingen is slechts eenmaal de basiscontributie verschuldigd.

  Soort contributie / afdelingBedrag per kwartaal
  (in €)
  Bedrag per jaar
  (in €)
   
  Basiscontributie (voor ieder lid)18,5074,00Verplicht 
      
  Wedstrijdsport Jeugd15,7563,00
  Wedstrijdsport Senioren21,7587,00
  Recreatie12,7551,00
  Wandelen5,7523,00
  Nordic Walking10,2541,00
  Gym groepen18,7575,00
  Jeu de Boules2,008,00
  Maak hier een keuze voor de door u gewenste afdeling

  Verleent tot wederopzegging een doorlopende incasso machtiging aan a.r.s.v. THOR om van zijn/haar IBAN-bankrekening de eenmalige aanmeldkosten ad. € 15,00 en verschuldigde contributie en overige kosten te incasseren.

  Voor de afdeling Wedstrijdsport is lidmaatschap en wedstrijdlicentie van de Atletiekunie (AU) verplicht. Voor de afdeling Recreatie is lidmaatschap van de Atletiekunie verplicht en een wedstrijdlicentie optioneel.

  Bij de inschrijving van het lidmaatschap AU wordt € 5,00 aan administratiekosten door de AU in rekening gebracht. Voor de contributie en kosten wedstrijdlicentie Atletiekunie hier.

  *) Bij de afdeling Wandelen is een lidmaatschap van de landelijke wandelbond KWBN optioneel.

  Verleent hierbij tevens toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens in het kader van mijn lidmaatschap bij a.r.s.v. THOR. Bij deze verwerking van mijn persoonsgegevens zal via het privacyrecht, opgenomen in de AVG van 25 mei 2018, de vereiste bescherming aan mij als betrokkene worden geboden.
  Voor verdere info klik hier.

  Arsv THOR kent een verenigingswerkbeleid. Dit houdt in dat van alle leden van a.r.s.v. THOR een bijdrage van acht uur per jaar wordt gevraagd voor diverse verenigingsactiviteiten waarbij nieuwe leden zijn vrijgesteld in het jaar dat ze lid worden.
  Hier kunt u zien hoe u zich zou kunnen inzetten. Wij vragen graag uw aandacht hiervoor.

   Naam lid (min. 18 jaar)

  Ter verificatie van uw aanmelding vragen we u de onderstaande code over te typen en het document vervolgens door middel van de button aan ons te verzenden.

  captcha

  PS-1. Na verzending ontvangt u van ons een bevestiging per mail dat dit aanmeldformulier door ons is ontvangen ter verwerking in de ledenadministratie.

  PS-2. Uw aanmeld/incassomachtigingsformulier wordt bij arsv THOR digitaal gearchiveerd.

  Ter inleiding

  Bent u geïnteresseerd in een mogelijk lidmaatschap bij ARSV THOR dan heeft u de keuze naast het verplichte basislidmaatschap uit een lidmaatschap van een of zelfs meerdere afdelingsactiviteiten. Dit is natuurlijk zeer afhankelijk van uw sportieve doelstellingen, leeftijd en gezondheid.

  Binnen de vereniging wordt bij elk lid de verplichte basiscontributie in rekening gebracht en afzonderlijk van de keuze ook de specifieke afdelingscontributie. Deze contributies worden in principe per kwartaal via automatische incasso bij de leden geïncasseerd.

  Zoals u op de website en het aanmeldformulier kunt zien is het binnen ARSV THOR mogelijk te kiezen uit het onderdeel wedstrijdsport dan wel recreatieve onderdelen. Bij enkele afdelingen (bv. Wedstrijdsport) is ook een lidmaatschap bij de desbetreffende landelijke sportbond verplicht, zie verder het aanmeldformulier in deze.

  De uitgebreidere toelichting op een afdelingsactiviteit kunt u terugvinden op het specifieke onderdeel van de website.

  Voor leden van THOR die na een blessure het sporten weer willen oppakken bestaat de mogelijkheid om samen met onze hersteltrainer te werken aan een verantwoorde come back. Dit is een gratis ledenservice.