Vanaf 2 december 2020 baantrainingen

Hallo leden van de afdeling recreatie,

Vanaf woensdag 2 december kan er op woensdagavonden op de baan worden getraind. Echter de trainer bepaalt in overleg met de groep of er op de baan dan wel op de weg wordt getraind.

​Ter nadere info hierover het volgende:
Vooralsnog betekent dit dat er alleen op woensdag op de baan getraind kan worden; indien het aantal aanmeldingen voor trainingen veel groter gaat worden, wordt bekeken of het aantal avonden op de baan kan worden uitgebreid.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat lopers op woensdagavond al om 18.45 uur op de baan gaan inlopen. Er zijn dan immers nog andere groepen actief en de 1,5m regel kan dan niet worden gegarandeerd.
Er wordt, net als op andere dagen, verzameld in de vakken en om 19.00 uur (niet eerder) kan er worden ingelopen op de omloopbaan buiten de atletiekbaan (gras/crosshill) in groepjes van 4 met onderlinge afstand. De omloopbaan is +/-600m en het advies is om minimaal 2 rondes in te lopen.
Vervolgens zoekt elke niveaugroep samen met de trainer een plaats voor de warming up oefeningen. Ook deze vinden buiten de atletiekbaan plaats.
Daarna wordt het te lopen schema toegelicht, ook buiten de baan.
Vanaf 19.15 uur (niet eerder) kan er gebruik gemaakt worden van de baan, rekening houdend met de andere niveaugroepen en de aanwezige jeugd wedstrijdsport.
Het schema is leidraad voor de training. Als een trainer, om welke reden dan ook, op een andere avond dan de woensdag een baantraining verzorgt, dan hanteert zij/hij het schema dat voor die week op de planning staat om te voorkomen dat lopers meerdere keren hetzelfde schema lopen.
Er is na afloop van het schema gelegenheid om uit te lopen, maar dat gebeurt ook in groepjes van max 4 lopers.
Voor liefhebbers is er beperkte mogelijkheid (12 lopers + trainer) om, na afloop, core stability te trainen in het Witte honk. Deze ruimte dient permanent geventileerd te worden en deelnemers houden onderling minimaal 1,5m afstand.
Bovenstaande is vanuit ons voorstel door het bestuur recreatiesport behandeld.
Wij vertrouwen er op dat alle trainers die op woensdag staan ingeroosterd goed met deze regels/afspraken om kunnen gaan.

Een en ander gaat a.s. woensdag 2 december 2020 in en wordt, als daar aanleiding toe is, bijgesteld.

Vriendelijke groet,

Mark van den Boer en Jos Oonincx (coördinatoren baantraining recreatie)

Grande finale opstartcursus 2020

Opstartcursus en vervolgcursus
Een uitvoering met hindernissen maar met een grandioze finale!

Traditiegetrouw begonnen we vol enthousiasme op 8 januari met de uitvoering van onze 26e Opstartcursus. Tot 11 maart verliep alles op rolletjes en werden onze deelnemers steeds enthousiaster!
En toen kwam corona op ons pad. Vanwege de lockdown moesten de wekelijkse trainingen met pijn in het hart worden geannuleerd. Bij de organisatie bestond de vrees dat menigeen zou gaan afhaken omdat er moed voor nodig was om in coronatijd in beweging te blijven.
Middels een “corona-trainingsschema” – gebaseerd op in beweging blijven en de conditie voorzichtig verbeteren – werden de deelnemers gestimuleerd om het schema op te pakken! En wonderwel lukte dat niet in de laatste plaats dankzij de groepsapps waarin positieve en negatieve ervaringen onderling werden gedeeld.
Op 1 juni kon – na een onderbreking van 11 weken – de draad gelukkig weer worden opgepakt en mocht er weer in groepsverband worden getraind. Ruim 95% van de deelnemers verscheen weer op het toneel en pakte de draad van wekelijks 2x trainen weer op.

De conditie werd gemeten en eventuele trainingsachterstand vastgesteld. Op grond hiervan werd een D1 en D2 samengesteld en werd voor hen een nieuw trainingsschema opgesteld. Ook werd een nieuwe E-groep gevormd. Deze bestond uit deelnemers die ten gevolge van het corona-regiem trainingsachterstand hadden opgelopen.
Er werd toegetraind naar de 6km afsluitingsloop op zondag 28 juni, de dag dat de 10 km van Roosendaal stond geprogrammeerd, maar vanwege corona moest worden afgelast! Met grandioze tijden konden de D1 en D2-deelnemers de OC-2020 met verve afsluiten.
Door het wegvallen van de 10 km van Roosendaal rees de vraag: bieden we een Vervolgcursus aan en zo ja met welk doel? De door en door gemotiveerde deelnemers gaven duidelijk te kennen door te willen trainen voor de 10 of 8 km.
Het trainerscorps honoreerde deze wens en er werd een Vervolgschema aangeboden.
De volgende vraag die zich aandiende was: Hoe gaan we deze vervolgcursus afsluiten?
Talloze opties kwamen op tafel maar de meeste voorkeur ging toch uit naar een afsluiting in de geest van de 10 km van Roosendaal.

Nou… dat werd dus een grandioze happening! Een GRANDE FINALE waardig. Met een start en finish op de Oude Markt werd een parcours in de stad uitgezet. Als ontvangst- en verblijfsruimte werd Het Wapen van Roosendaal afgehuurd. Talloze supporters omringen niet alleen de start- en finishplaats maar ook op de route gaven zij acte de présence.

Uiteraard werd na afloop aan de deelnemers een “gouden” medaille uitgereikt en werden groepsfoto’s gemaakt. Onder het genot van hapjes en drankjes werden, gezeten in de stralende zon op het terras bij Het Wapen, ervaringen uitgewisseld en gedeeld.

De editie 2020 was er een met hindernissen maar de GRANDE FINALE met alles eromheen maakte deze editie onvergetelijk. Iedere deelnemer kan dan ook met veel plezier en trots op de geleverde prestatie terugkijken.

Opstartcursus 2021

Traditiegetrouw start a.r.s.v. Thor jaarlijks in januari van een nieuw jaar met een OPSTARTCURSUS hardlopen.
De huidige van kracht zijnde coronamaatregelen maken het ons rond dat tijdstip niet mogelijk om een verantwoorde en veilige uitvoering te organiseren.
Daar komt bij dat wij i.v.m. horecavoorschriften thans reeds kampen met ruimtegebrek in onze kantine voor de opvang van onze reguliere groepen.
Er is derhalve jammer genoeg geen ruimte om nieuwe groepen te ontvangen. En om in de wintermaanden buiten in een tent te gaan zitten leek ons ook geen optie.
Gegeven bovenstaande feiten hebben wij moeten besluiten de start van de Opstartcursus 2021 uit te stellen.

Zodra de coronarichtlijnen het mogelijk maken zullen we de voorbereidingen voor uitvoering ter hand nemen en van start gaan.
Mocht u belangstelling hebben volg dan de nieuwsontwikkelingen op onze website om op de hoogte te blijven.
Wij zullen tijdig een nieuwe start aankondigen op onze website en ook via regionale dag- / weekbladen daarvan mededeling doen.
Onze hoop is gevestigd op september 2021. Hopelijk is dan alle corona-ellende voorbij en kunnen wij weer als vanouds een verantwoorde en sportieve Opstartcursus aanbieden en uitvoeren.

Wij zoeken een secretaris! (Afdeling recreatie)

De afdeling recreatie van THOR zoekt een secretaris. Is dit iets voor jou?

Wat verwachten we van je?

Als secretaris ben je eigenlijk de penvoerder van de afdeling. Samen met de voorzitter zorg je voor de agenda  en verslagen van de bestuursvergaderingen. Ook zorg je voor concept teksten voor bijv. nieuwsbrieven naar onze achterban. Je hebt daarom affiniteit met schrijven en teksten. Tenslotte beheer je het mailaccount van onze afdeling.  

Nu is de secretaris-functie voor het bestuur en voor het trainersoverleg gecombineerd, maar dit is geen must. Deze functies kunnen gesplitst worden.

We vinden het belangrijk dat je voeling hebt en houdt met de leden van onze afdeling en dat je weet wat er speelt. Signalen die je van onze leden krijgt, kun je meenemen naar onze afdeling of binnen THOR.

Welke taken heb je?

Als secretaris van de afdeling Recreatie heb je de volgende taken:

 1. Je zorgt voor de agenda en het verslag van het bestuursoverleg. Deze vergadering vinden in principe 4x per jaar plaats, maar als daar aanleiding voor is zoeken we elkaar vaker op. Eén van de vergaderingen is een jaarvergadering.
 2. Als je de functie combineert met secretaris van het trainersoverleg, dan zorg je ook voor dit overleg voor de agenda en het verslag. Het trainersoverleg vindt 4x per jaar plaats, in de avonduren.
 3. Je houdt een aantal administratieve taken bij, zoals het jaarverslag, voortgang ledenverloop, etc.
 4. Je beheert het account secretaris@thor-roosendaal.nl en beantwoordt de mailtjes die daarop binnenkomen, zoals van nieuwe geïnteresseerde lopers.

Wat bieden we je?

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 enthousiaste leden die THOR, en vooral de afdeling Recreatie, een warm hart toedragen. We vinden het belangrijk om samen met jou, in een informele sfeer ervoor te zorgen dat onze afdeling goed blijft lopen. Letterlijk en figuurlijk! Kenmerkend is ook dat we elkaar helpen en ondersteunen waar mogelijk: lukt het een keertje niet? Dan helpen we elkaar!

Hoeveel tijd kost het?

Het aantal uur dat je bezig bent met de werkzaamheden kan per week variëren. Ze zijn verdeeld over de dag en avond. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk hoe je dit voor jezelf inricht, maar voor een trainers- en bestuursoverleg (voorbereiding, bijwonen en verslaglegging) ben je gemiddeld 4 uur per vergadering bezig. Voor de andere taken ben je gemiddeld 1 tot 2 uur per week bezig.

Heb je vragen of interesse?

Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met een van de bestuursleden:

 • Cor van Nispen
 • Toon van der Burgt
 • Ronny Weemaes
 • Thieu van Zundert (penningmeester)
 • Ruby van Diepen (secretaris ai)

Reacties kun je uiterlijk 27 augustus 2020 sturen naar recreatie@thor-roosendaal.nl

NB: uiteraard is iedere reactie welkom, maar wij roepen geïnteresseerde vrouwelijke en/of jonge kandidaten extra op om zich te melden!  

Wij zoeken een voorzitter! (Afdeling Recreatie)

Als afdeling recreatie van THOR zoeken we een voorzitter. Is dit iets voor jou?

Wat verwachten we van je?
Als voorzitter ben je het aanspreekpunt van onze leden. Natuurlijk zijn ook de andere bestuursleden en trainers een aanspreekpunt. We vinden het belangrijk dat je open staat voor opmerkingen, ideeën en suggesties van onze recreanten, van onze bestuursleden en van onze trainers.
We vinden het ook belangrijk dat je voeling hebt en houdt met de leden van onze afdeling en dat je weet wat er speelt. Signalen die je van onze leden krijgt, moet je oppakken en eventueel doorgeleiden binnen onze afdeling of binnen THOR.
Tenslotte, maar niet onbelangrijk, heeft onze afdeling Recreatie binnen de algemene verenigingskaders een grote mate van vrijheid om eigen beleid te voeren en een eigen visie te ontwikkelen. Voor jou als voorzitter ligt er een uitdaging om daar daadkrachtig sturing aan te geven!

Welke taken heb je?
Als voorzitter van de afdeling Recreatie heb je de volgende taken:

 1. Je leidt de vergaderingen van het bestuur. Deze vergaderingen vinden in principe 4x per jaar plaats, maar als daar aanleiding voor is zoeken we elkaar vaker op. Eén van de vergaderingen is een jaarvergadering.
 2. Je woont het trainersoverleg bij. Dat vindt 4x per jaar plaats. Als je ook trainer bent kunnen we afspreken dat je deze overleggen ook voorzit.
 3. Je vertegenwoordigt onze afdeling bij vergaderingen van het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur streeft ernaar 2x per jaar met de afdelingsvoorzitters te vergaderen.
 4. Je onderhoudt contacten met de verenigingsmanager over de dagelijkse gang van zaken.

Wat bieden we je?
Allereerst word je natuurlijk voorzitter van een afdeling met ruim 400 leden van een prachtige Roosendaalse sportvereniging! Het bestuur bestaat momenteel uit 5 enthousiaste leden die THOR, en vooral de afdeling Recreatie, een warm hart toedragen. We vinden het belangrijk om samen met jou, in een informele sfeer ervoor te zorgen dat onze afdeling goed blijft lopen. Letterlijk en figuurlijk!

Hoeveel tijd kost het?
Natuurlijk zijn niet alle taken uit te drukken in tijd. Het aantal uur dat je bezig bent met de werkzaamheden kan per week variëren. Ze zijn verdeeld over de dag en avond. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk hoe je dit voor jezelf inricht.

Heb je vragen of interesse?
Als je meer wilt weten, neem gerust contact op met een van de bestuursleden:

 • Cor van Nispen
 • Toon van der Burgt
 • Ronny Weemaes
 • Thieu van Zundert (penningmeester)
 • Ruby van Diepen (secretaris)

Reacties kun je uiterlijk 1 juli 2020 sturen naar recreatie@thor-roosendaal.nl

NB: uiteraard is iedere reactie welkom, maar wij roepen geïnteresseerde vrouwelijke en/of jonge kandidaten extra op om zich te melden!

Heb jij je al aangemeld voor een hardlooptraining?

We mogen weer georganiseerd hardlopen! En daar starten we maandag 1 juni mee. Wij hebben daar heel veel zin in! Jij ook?

Wel gaan een paar dingen anders. Zo kunnen we helaas niet met ons volledig trainingsaanbod beginnen. Aan een groep mogen maximaal 10 lopers plus een trainer meedoen. Daarom moet je je vooraf inschrijven voor een training. Let op: je kunt je pas 1 week van tevoren inschrijven. Dat betekent dat als je op woensdag wil trainen, je pas op de donderdag ervoor kunt inschrijven!
We starten onze trainingen vanaf de containers in het Visdonkbos en dus niet vanaf het THOR-honk.
En uiteraard zullen we allemaal minstens 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar.

Zodra het mogelijk is, zullen we ons trainingsaanbod uitbreiden. Dat doen we ook op basis van de eerste ervaringen.
Dus: schrijf je snel in via deze link en dan zien we je hopelijk snel!

Reanimatiecursussen bij THOR

Reanimatie bij Thor

Er worden 2 maal per jaar bij Thor herhalingsbijeenkomsten reanimatie met AED georganiseerd en verzorgd door de Hartstichting.

Voor alle wedstrijdtrainers, recreatietrainers, voorlopers wandel en nordic walking geldt een verplichte reanimatie bevoegdheid.

Iedereen met een reanimatiebevoegdheid kan aan de herhalingslessen deelnemen. Voor trainers en voorlopers is dit gratis, de kosten voor overige leden zijn 10,00 euro.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de data meld je dan per mail aan bij:

Marita Castenmiller: reanimatie@thor-roosendaal.nl of per telefoon 06-10249076.

 

Data worden ook via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Aanmelden vooraf is noodzakelijk.

Vacature hersteltrainer

Het hoofdbestuur van THOR zoekt een opvolger voor Jan Ernest als hersteltrainer. Het liefst ziet het bestuur deze taak ingevuld voor de hele vereniging en door een lid van THOR. Andere voorwaarden zijn dat je ervaring hebt met het verzorgen van trainingen in het algemeen en via aanvullende opleidingen gekwalificeerd bent om hersteltrainingen te kunnen geven. Uiteraard staat er een vergoeding voor de uitvoering van de hersteltrainingen tegenover. Wanneer je belangstelling hebt, stuur dan voor 15 mei 2019 een mail naar Cor van Nispen, secretaris van de afdeling Recreatie van THOR: recreatie@thor-roosendaal.nl