Omschrijving vacature secretaris hoofdbestuur

In aanvulling op hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging beschreven staat m.b.t. de verantwoordelijkheden van de secretaris, treft U onderstaand een overzicht aan van zijn belangrijkste werkzaamheden.
Het wordt aanbevolen om tijdens het uitvoeren van de functie regelmatig de bovengenoemde documenten erop na te slaan, daar hierin vaak wordt voorgeschreven op welke wijze de secretaris te werk moet gaan m.b.t. termijnen, wijze van berichtgeving, e.d.

1. Algemeen

a. lid van het bestuur
b. deelname aan de vergaderingen bestuur (per jaar: 11 reguliere bestuursvergaderingen en 2-4 extra vergaderingen met afdelingsbesturen)
c. belangstelling tonen voor het werk van de vrijwilligers

2. Specifiek

a. Toezien op poststroom binnenkomende post via Postbus 1141, 4700 BC Roosendaal, maar steeds vaker digitaal.
b. Toezien op uitgaande poststroom met kopie naar centraal archief
c. De post ter sprake brengen binnen de bestuursvergaderingen.
Het betreft hier alleen ‘belangrijke’ post welke actie van het bestuur eist.

Leidraad hierbij is:
a. alle uitnodigingen
b. klachten
c. beleidszaken en financiële aangelegenheden.
d. Beheren van de actielijst van de bestuursvergaderingen.
e. vastleggen vergaderruimte
f. Uitschrijven van agenda’s voor vergaderingen met bestuur en de 2 ALV’s.
g. Publiceren van belangrijke mededelingen en bestuursbesluiten op de website.

Geschatte tijdsbeslag: gemiddeld 1-2 uur per week.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.