Uitslag enquête THOR in Coronatijd en bestuursbesluit 14 september 2020

646 leden hebben de enquête ingevuld.

Leeftijd

Nauwelijks 2% is jonger dan 26 jaar. 20% is 26- 50 jaar, 37% is 51 – 65 jaar en 41% is ouder dan 65 haar. Dit loopt over het algemeen in de pas met de leeftijdsopbouw van ons ledenbestand. Alleen de jeugdige respondenten zijn flink ondervertegenwoordigd.

Afdeling

We hebben 1404 afdelingsleden (sommige leden zijn lid van meerdere afdelingen). Ook bij de aantallen per afdeling blijft de jeugd tot 20 jaar achter qua aantal respondenten. Bij de afdeling recreatie zie je juist een veel hoger aantal deelnemers aan het onderzoek (bijna 50%) vergeleken met de ledenadministratie (30%). Verder is 21% wandel-lid, 13% is lid van nordic walking, 6% is lid van jeu de boules, 4% gymleden, 3,5% wedstrijdsport v.a. 20 jaar,  0,5% jeugd en tot slot afgerond 2% van de respondenten zijn geen lid van een afdeling (bijv. belangstellende leden)

Veiligheid

Bijna alle respondenten (95%) vinden het belangrijk dat THOR maatregelen neemt om in groepsverband zo veilig mogelijk te kunnen sporten.

Deelname trainingen

Iets minder dan de helft van de respondenten (41%) neemt nog niet deel aan de trainingen. Hiervan geeft 31% aan dat ze het digitaal aanmelden lastig vindt. 69% geeft een andere reden op voor het nog niet deelnemen. De belangrijkste redenen zijn:
1. veiligheid: namelijk 31% voelt zich nog niet veilig genoeg of vindt de veiligheidsmaatregelen juist overdreven,
2. Aanbod: 11% traint liever op een zelfgekozen moment en 10% vindt trainen op andere dagen dan ze gewend zijn vervelend. Inmiddels worden  de meeste trainingen weer aangeboden op de vertrouwde dagen en tijdstippen.
Over het algemeen kun je stellen dat mensen het lastig vinden wanneer ze belemmeringen ondervinden wanneer ze willen gaan sporten. ‘Het spontane is er wel vanaf’, schreef een respondent.

SuperSaas (SS)

342 respondenten (59%) geven aan de trainingen weer te volgen. Hiervan hebben 321 leden zich aangemeld via SS. Leden van de afdeling gym, jeugd en wedstrijdsport werken niet met SS, omdat deze afdelingen werken met vaste groepen en presentielijsten.
De waardering voor SS komt uit op een 5,34. Bij de toelichting op de waardering voor het systeem geven slechts enkele respondenten aan wat ze anders zouden willen. Als je die suggesties bekijkt dan kunnen de meeste ‘problemen’ zoals: ‘liever korter vóór aanvang van de training inschrijven’, gemakkelijk opgelost worden.

Conclusie algemeen

– Zoals verwacht hebben THOR-leden de enquête gebruikt om niet alleen hun afkeuring te uiten, maar gelukkig ook om hun waardering kenbaar te maken voor de manier waarop THOR e.e.a. aanpakt.
– Er zijn geen andere (bruikbare) suggesties gedaan om een andere manier van registratie te hanteren dan het gebruiken van presentielijsten. Echter, de AVG/privacy werkgroep van THOR heeft hier onlangs naar gekeken en geoordeeld dat presentielijsten nu niet kunnen, gelet op de privacy.

 • Voor het gebruik van kantine en terras gelden de verscherpte regels van de horeca.
 • Op presentielijsten moet behalve de naam ook mail adres en/of telefoonnummer staan
 • Geschreven lijsten zijn vaak niet duidelijk leesbaar
 • Bij bron- en contactonderzoek brengen geschreven lijsten veel meer werk met zich mee in vergelijking met een digitale opgave
 • Bij gebruik van presentielijsten, waarop meerdere persoonsgegevens staan, kan iedereen die de lijst invult de gegevens van een ander zien, dit is in strijd met de privacyregels.
 • Bij de afdelingen waar dit wél is toegestaan hebben alle trainers een geheimhoudings-verklaring getekend en bestaan de groepen uit vaste deelnemers met een vaste trainer. Bovendien houden de trainers van deze groepen de registratie bij, zodat groepsleden zelf niets hoeven in te vullen.

Thorhonk

50% van de ondervraagden vond de extra maatregelen in het Thorhonk voldoende en 9% vond het onvoldoende. Een spatscherm plaatsen bij de kassa en het veranderen van de looprichting waren enkele bruikbare tips.
Deze zaken zijn inmiddels besproken met de werkgroep barbeheer en enkele zaken zijn reeds uitgevoerd. Terecht werd de zorg uitgesproken over hoe het in de winter gaat. Inmiddels zijn er offertes opgevraagd om een tent buiten te plaatsen. Die tent moet verankerd worden in het terras. Bovendien moet e.e.a. voldoen aan de strenge regels van de brandweer. De kosten zijn echter hoog, nl.: € 700,- per maand.

Verenigingswerk

Meer dan de helft van de respondenten heeft zich aangemeld voor het verrichten van verenigingswerk. In de vrijwilligersadministratie ontbreken nog zo’n 200 formulieren. Deze mensen ontvangen binnenkort een mail met het verzoek om alsnog kenbaar te maken óf en wat ze willen doen voor de vereniging. Gelukkig hebben al heel veel mensen een of meerdere taken verricht. Leden die normaal gesproken helpen bij de evenementen die afgelast zijn worden ingezet bij andere taken. De bijdrage door de leden die gekozen hebben voor afkopen zal binnenkort geïnd worden.

Besluit hoofdbestuur

 1. Continueer het gebruik van het inschrijfsysteem SuperSaaS, maar wel met verdere aanpassing aan de wensen, omdat
 • Bron- en contactonderzoek eenvoudiger is
 • Registratie in één systeem zit
 • Bij presentielijsten meer dan alleen de naam moet invullen
 • Privacy van de leden beschermd is
 • Hygiëne beter bewaakt wordt (balpen hoeft niet ontsmet)
 1. Het bestuur gaat samen met de afdelingen zorgen voor extra ondersteuning aan leden die moeite hebben met het digitaal inschrijven door het organiseren van infosessies in het Thorhonk.
 1. Communiceren uitkomst van de enquête, de conclusies en het bestuursbesluit helder en transparant. Zie communicatie
 2. Bij het geplande overleg met afdelingen op vrijdag 2 oktober a.s. zal het bestuur bij de afdelingen aandringen om out of the box te denken om zo te kunnen profiteren van het voordeel dat wij hebben met ons sportaanbod in de buitenlucht. Probeer de Fitdag van 10 oktober breder te trekken om weer meer nieuwe leden aan te trekken.

Ad 1: Uitwerking van de regeling:

 • Inschrijven en afmelden kan tot aanvang van de training, zolang de training niet vol is.
 • De lijstjes worden wel 12 uur van te voren naar de trainers gestuurd.
 • Als men inschrijft korter dan 12 uur voor de training, moet men dit bij de trainer melden
 • De trainingen worden z.s.m. tot januari in SuperSaas gezet.

Communicatie

Er zal één lijn getrokken worden v.w.b. maatregelen en inschrijven.
De afdelingen kunnen met de uitslag van de enquête actie ondernemen m.b.t. bijvoorbeeld hun aanbod. Er zijn enkele bruikbare suggesties gedaan. Naast de ‘geluiden’ die we steeds opvingen over het niet goed functioneren van bijvoorbeeld het inschrijfsysteem weten we nu ook wat de mening is van de leden die we nog niet gehoord hadden. Met name alle suggesties dienen de afdelingen goed door te lezen.
Een beknopte uitslag zal in de nieuwsbrief van september worden gepubliceerd, samen met een samenvatting van dit bestuursbesluit.
Tevens van belang om nóg een keer uit te leggen dat ook wij Corona beu zijn, maar dat we als sportvereniging nu eenmaal niet anders kunnen omwille van ieders veiligheid.

Wie belangstelling heeft om het gehele onderzoeksresultaat in te kunnen zien kan een mail sturen naar: info@thor-roosendaal.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.