Contributiereglement

Het contributiereglement van ARSV THOR is in de ALV van november 2012 goedgekeurd door de leden van de vereniging en gewijzigd in de ALV van november 2013 en juni 2014.

De basis voor het heffen van contributie is vastgelegd in artikel 8 van de statuten en de artikelen 2 en 4 van het Huishoudelijk Reglement. Dit contributiereglement dient als aanvulling op het bepaalde in statuten en huishoudelijk reglement.

 1. De contributie bestaat uit een basiscontributie en een afdelingscontributie. Voor leden, die lid zijn van landelijke organisaties (bijvoorbeeld Atletiekunie of KWBN) worden de contributie-/licentiekosten direct in rekening gebracht bij de desbetreffende persoon.
 2. Onder afdeling wordt in dit verband verstaan de volgens het organogram vastgelegde afdelingen, maar ook activiteitengroepen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de contributie. Ze worden jaarlijks vastgesteld.
 3. De ledenadministratie is belast met de inning van de contributies.
 4. De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering met uitzondering van de contributie-/licentieverplichtingen van landelijk organisaties. Voor de afdelingscontributie is het advies van de afdeling zwaarwegend.
 5. De basiscontributie en de afdelingscontributie worden per kwartaal geïnd omstreeks de 25e van de eerste maand van het kwartaal.
 6. De contributie-/licentiekosten voor landelijke organisaties worden jaarlijks geïnd in de maand voorafgaand aan het contributiejaar van de desbetreffende organisatie. De contributieregels van deze organisaties zijn bepalend of en in hoeverre restitutie wordt verleend bij opzegging THOR lidmaatschap gedurende het kalenderjaar.
 7. De basiscontributie is bestemd voor dekking van de algemene kosten (o.a. huisvesting, personeelskosten en algemene bestuurskosten) en is voor alle leden gelijk.
 8. De afdelingscontributie is bestemd voor dekking van de kosten van de afdeling. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de afdelingen en subcategorieën vast. De afdelingscontributie varieert per afdeling/categorie.
 9. Bij structurele deelname aan activiteiten van meerdere afdelingen wordt de contributie van meerdere afdelingen in rekening gebracht. Maximaal worden drie afdelingscontributies in rekening gebracht. De basiscontributie wordt eenmalig in rekening gebracht.
 10. Bij incidentele deelname aan activiteiten van meerdere afdelingen wordt geen extra afdelingscontributie in rekening gebracht.
 11. Gezinnen met jeugdleden (tot het moment dat men senior wordt) komen in aanmerking voor een korting. Deze korting bedraagt 25 % voor het eerste jeugdlid in een gezin, 50 % voor het tweede jeugdlid, 75 % voor het derde jeugdlid en 100 % vanaf het vierde jeugdlid, indien één of beide ouders/verzorgers al lid is van THOR. Indien geen van beide ouders/verzorgers lid is van THOR, gaat de korting in vanaf het tweede jeugdlid uit een gezin. De korting wordt toegepast op de basiscontributie en de afdelingscontributie. Vanaf het vijfde gezinslid is geen basiscontributie en afdelingscontributie meer verschuldigd. Op de contributie-/licentiekosten voor landelijke organisaties is geen korting van toepassing.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.